Html Tutorial

HTML samp Tag

<samp>Sample output...</samp>